תקנון

תקנון זה בא להסדיר את טיב היחסים שבין בעלי אתר האינטרנט או חליפיהם (להלן: "החברה"), לבין הגולש / המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה, רכישה או לשימוש בשירותי האתר.
שימוש באתר מהווה אישור והסכמה לאמור בהסכם זה, באם אינך מסכים לאמור בהסכם זה הנך מתבקש לחדול משימוש באתר.
המבוא להסכם זה ונספחיו הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
מטעמי נוחות- האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

1. הגדרות כלליות

א. "החברה" ו/או "האתר"- חברת "רינה תעשיות נעליים בע"מ" ח.פ 511457574 , הינה חברה המספקת בגדי עבודה, נעלי עבודה וציוד בטיחות

ב. "הגולש" ו/או "הרוכש" ו/או "הלקוח"– המשתמש באתר, הלקוח , המזמין והרוכש בפועל ו/או מי מטעמם.

ג. "תקנון" – ההסכם שבין בעלי האתר, החברה, לבין הגולש המהווה הסכם מוסכם לכל המשתמש בשירותי האתר.

2. מבוא

א.  טרם השימוש באתר יש לקרוא ולעיין בתקנון זה על כל הוראותיו, השימוש באתר מהווה אישור לקבלת מלוא ההוראות האמורות בתקנון זה.

ב. האתר משמש חנות וירטואלית למכירת ביגוד, נעליים,  ציוד בטיחות ועבודה וכיוצא בזאת, באתר מוצגים תמונות מוצרים, מידע על בית העסק, על המוצרים וכן פרסום כללי ושירותים נוספים.

ג. תקנון זה בא להסדיר את נושא הרכישות באתר, הזמנות, מועדי אספקה, תנאי ביטול וכיו"ב.

3. תנאי שימוש

א.  באפשרות הגולש להשתמש בשירותי האתר רק בכפוף לאמור בהסכם זה.

ב.  הגולש מצהיר כי הוא בגיר (מעל גיל 18) ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

ג. הגולש מתחייב בזאת להימנע מביצוע הפעולות הבאות וכן פעולות דומות ביחס לשירותי האתר:

1. גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.

2. מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).

3. העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

5. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:

א. למנוע ו/או לעצור את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה ו/או נהג בצורה בלתי הולמת תוך שימוש באתר.

ב. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

ג. להציע למכירה מוצרים במבצעים בלעדיים באתר האינטרנט במחיר שונה ממחיר הנקוב בחנויות הרשת .

4. תהליך המכירה

האתר מציע את מוצרי החברה כפי שיוסבר ויתואר להלן:

א.  בגדי עבודה וציוד עבודה הכולל פרטי לבוש ואביזרים נלווים לעבודה וכן מוצרי בטיחות. החברה, על פי שיקול דעתה, תבצע שינוים במוצרים ו/או תחליפם למוצרים אחרים.

ב. בכל הליך מכירה, יופיעו פרטיו של כל מוצר, אפשרויות הרכישה, תנאי הרכישה של המוצר, ככל ותהא טעות בין הפרטי המוצג באתר יהא זכאי הרוכש לבטל את הצעתו מיד לכשנודע לו על הטעות וללא שיחויב בתשלום הרכישה, והמכירה לא תהיה מחייבת את הצדדים.

ג.  לתשומת לב המשתמש, החברה רשאית, מעת לעת, לעדכן את דף הפריט, לרבות הוספת ו/או הסרת פרטים לרבות כאלו שאזלו במלאי ו/או לשנות את מחירי הפריטים מעת לעת. מודגש כי כל התמונות באתר הינן להמחשה בלבד. יכול ויחולו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים באתר ופרטיהם ובין הפריטים שיתקבלו בפועל. לעיתים נובעים שינויים אלו, מהעובדה שפריטים אלו מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

ד.  המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

ה.  עסקת הרכישה תושלם רק לאחר השלמת מלוא תהליך ההזמנה ולאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין רינה תעשיות נעליים בע"מ .

ו. מקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. ידוע ללקוח כי השלמת ביצוע ההזמנה תלוי גם באישור החברה על קיום המוצרים במלאי.

ז.  החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

ח. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה רשאית החברה להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

ט. מודגש כי שליחת דואר אלקטרוני מהחברה ללקוח על ביצוע הזמנה, טרם אושרה העסקה בצורה מפורשת, לא תהווה כל ראיה לאישור ההזמנה.

י. על מנת לבצע רכישה באתר, בעת הרכישה יפתח אוטומטית חשבון ובו יתבקש הלקוח להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון . על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל רינה תעשיות נעליים בע"מ  להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.

כ. ניתן להסיר את פרטי המשתמש ואת כתובת המייל מרשימת הדיוור בכל שלב על ידי פניה באתר למחלקת שירות הלקוחות או באמצעות כפתור "הסר " בכל אחד מהדיורים הנשלחים ללקוח.

5.  אספקת המוצר

א. אספקת המוצרים ישירות לביתו- אספקת המוצר בדרך זו תיעשה באמצעות חברה עצמאית המספקת שירותי שליחויות (להלן: "חברת השליחויות") וזאת יבוצע תוך 10 ימי עסקים (ימי שישי וערבי חג אינם בגדר יום עסקים). רינה תעשיות נעליים בע"מ לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או מחדל אשר מקורם בחברת השליחויות ובכלל זה אף איחור מטעמה. שליחויות כאמור ייעשו אך ורק במקומות אשר ניתן להגיע אליהם בדרכים סבירות וביטחוניות ושהם בשטחי ישראל בלבד. ידוע ללקוח כי אספקת הפריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). תשלום זה יתווסף למחיר הפריטים המצוין באתר. ההזמנה תימסר לידי המזמין ו/או מי מטעמו לאחר אימות פרטי המזמין ו/או למי מטעמו שנחזה כבגיר.

ב. דמי משלוח – רכישה מעל 300 ₪ באתר, תהא פטורה מתשלום דמי משלוח. רכישה מתחת ל- 300 ₪ כרוכה בתשלום דמי משלוח, כמפורט באתר.

ג. מודגש בזאת כי המועדים האמורים בתקנון זה הינם משוערים ולעיתים יחולו שינויים אשר יאריכו או יקצרו את המועדים הנ"ל בין השאר אף בשל צדדי ג' ו/או כוחות עליונים ו/או נזקי טבע, שביתות וכיו"ב. ספירת הימים תחול מיום אישור חברת האשראי. היה והמוצר לא יהיה קיים במלאי, רינה תעשיות נעליים בע"מ לא מתחייבת לספק מוצרים אלו והלקוח יהיה רשאי לבטל את ההזמנה.

ד. שליחה של הודעות על ידי האתר ו/או חברת השליחויות בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשות האתר כגון: מידע על מסירת ותיאום משלוח, שליחת הודעת אימות, כהגדרתה לעיל, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד' אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמשת מאשרת בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

6. ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

א. על ביצוע ההזמנה וביטולה יחול הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") לחלופין, יוכל הלקוח להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי.

ב. ביטול מהיר- ביטול תוך פרק זמן מיידי (מקסימום שעה) ובטרם נשלח הפריט ייעשה באמצעות פנייה ישירה לשירות הלקוחות של החברה בטלפון:03-6394156 .
בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו, לרבות בגין דמי המשלוח, במידה ונגבו).ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש.

ג. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לחנות המפעל של "רינה תעשיות נעליים בע"מ". מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

ד. ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות רינה תעשיות נעליים בע"מ, למעט בחנות הממוקמת בבאר שבע.

ה.  החזרת המוצר, החלפתו או קבלת זיכוי כספי תעשה בהתאם לאמור להלן:
** כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות רינה תעשיות נעליים בע"מ בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט.
** החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות רינה תעשיות נעליים בע"מ, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת רינה תעשיות נעליים בע"מ,  כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

7.  ביטול עסקה על ידי האתר :

האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
א. במקרה בו תימצא כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצר , בפרטיו , מחיר או כל פרט בפרסום המוצר .
ב. האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר .
ג. במקרה בו האתר או הנהלת האתר ו/או מחלקות ביטחון של האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים.
ד. סכום רכישה של רוכש נמצא כסכום שלא הוגדר במערכות האתר כסכום מוסכם ו/או סכום שהאתר יסכים למכור לגולש.
ה. האתר מתחייב להשתמש בזכות זו רק במקרים קיצוניים ולא בכל מצב.

8. שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של רינה תעשיות נעליים בע"מ.

ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 03-6394156 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:30 או באמצעות מייל: safety@rina-shoes.com.co.il

9.קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני בכל האתר לרבות התכנים התמונות, המידע, הדגמים, השיטות, הסודות המסחריים, הלקוחות וכל האמור באתר לרבות צפניו והקודים הטמונים בו הינם רכושם הפרטי של רינה תעשיות נעליים בע"מ. שימוש בכל אחד מהנתונים הללו ללא אישור מוסכם מראש ובכתב של רינה תעשיות נעליים בע"מ מהווה הפרה של זכויות הקניין. לפיכך חל איסור להשתמש בכל האמור באתר וכל שימוש במוצרים דומים תוך חיקוי השיטות ו/או המוצאים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם דבר מהאתר ללא אישור מראש ובכתב של רינה תעשיות נעליים בע"מ.

10. חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות

א. הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" או "רכישה טלפונית" ואו "עסקת אינטרנט" .
ב. רוכש שיבצע "הכחשת עסקה" בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי . במידה והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש לקבל ההזמנה ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב , אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.
ג. במידה ומוצר התקבל בפועל אצל רוכש אלא זה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטוענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה על ידי לקוח או גולש לא תהווה הסכמה של האתר לביטול זה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר ללקוח או הגולש יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי האתר.
ד. האתר אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית ובכל מקרה אינו מתחייב
כי הקישורית (LINK) תוביל את הגולש לדף אינטרנט פעיל.
ה. האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.
ו. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11.  אחריות מוצר

א. אחריות המוצר- אחריותה של החברה כלפי מוצריה הינה כמקובל בענף הטקסטיל ובכפוף לעמידה בדרישות ובהוראות השימוש והכביסה המצורפים לכל פריט. ידוע ללקוח כי במידה ויימצא מוצר פגום ו/או תקול, יועבר תחילה המוצר לבדיקת מבקר איכות ו/או כל בעל מקצוע תואם מטעם החברה ורק לאחר אישורו לתקלה יוחלף המוצר במוצר חדש.
ב. מוסכם בין הצדדים כי תקרת ההחזר במקרה של מחלוקת בין הצדדים תהייה בגובה מוצר זהה הנמכר בחנויות.

12. סודיות ואבטחת מידע

א. החברה מתחייבת לשמור על סודיות הגולש ופרטיו ולא להעבירם לשום גורם אחר.
ב. האתר ,תכניו , פרטי הלקוחות , מידע עיסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר ומוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות. ביצוע התשלומים נעשה באמצעות PAYPAL.

13. כללי

א. באתר מוצגים מוצרים מסוגים שונים עם מפרטים שונים, ישנם מקרים בהם תתגלה טעות במפרט מוצר, או הגדרתו או תמונתו או התאמת התמונה או כל טעות אחרת.
ב. התחייבות האתר היא למוצר כפי שנרשם בכותרת המוצר ולא לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה .
ג. הגולש מוותר מראש על כל טענה בנוגע לסעיף זה .

.14.שימוש החברה במידע

שימושך באתר רינה תעשיות נעליים בע"מ עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר עיון בעמודים ספציפיים וכיו"ב.
המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שרינה תעשיות נעליים בע"מ תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם, שינוי וייעול מבנה אתר רינה תעשיות נעליים בע"מ, הרחבת/צמצום תחומי הפעילות של אתר רינה תעשיות נעליים בע"מ ומטרות נוספות לפי שיקול דעתה המוחלט של רינה תעשיות נעליים בע"מ וזאת לטובת המשתמשים ופעילות אתר רינה תעשיות נעליים בע"מ ולצורך קיום הוראות כל דין.
מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך, ככל שתמסור כזה, יישמר במאגר הנתונים של רינה תעשיות נעליים בע"מ. רינה תעשיות נעליים בע"מ מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון תנאי השימוש.
ככל שייאסף מידע אישי על ידי רינה תעשיות נעליים בע"מ, השימוש במידע ייוחד בין היתר למימוש היעדים הבאים:
• התאמה אישית של נושאים, מודעות ופרסומות המועלים באתר רינה תעשיות נעליים בע"מ בהתאם לתחומי התעניינותך, צרכיך וציפיותיך.
• משלוח דואר אלקטרוני והודעות SMS ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות על ידי רינה תעשיות נעליים בע"מ, בכפוף להוראות הדין. במסגרת זו תוכל רינה תעשיות נעליים בע"מ להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך, מידע נוסף על זה המצוי באתר רינה תעשיות נעליים בע"מ בדבר תחומי פעילותה של רינה תעשיות נעליים בע"מ וכיו"ב. באם תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע לחברת רינה תעשיות נעליים בע"מ והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן.


למען הסר ספק, מובהר כי רינה תעשיות נעליים בע"מ אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי רינה תעשיות נעליים בע"מ בגין טיב המידע, השירותים המסופקים באתר רינה תעשיות נעליים בע"מ ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד ווקר ו/או כנגד מי מטעמה

ט.ל.ח

רינה תעשיות נעליים בע"מ ח.פ 511457574

logo בניית אתרים